Заповед за определяне на състава на журито за присъждане на стипендия от Фондация “Васил Самарски“

ЗАПОВЕД
№ 001/26.10.2022 г.
На основание т.4 от Условията  за присъждане на еднократна стипендия от Фондация „Васил Самарски“ на студенти от специалността „Актьорско майсторство“


1. Определям жури за присъждане на еднократната стипендия от Фондация „Васил Самарски” в състав:
1.Проф. н.а. Наталия Степановна Дроздова – художествен ръководител на Театър „Колесо“, Толияти, Русия
2. Веселин Веселинов Плачков - директор на Театър „Любомир Кабакчиев”
3. Кънчо Георгиев Касабов - сценограф и преподавател в Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив и в Академията за музика, танц и изобразително изкуство - Пловдив
2. В срок до 3 ноември 2022 г. журито да разгледа постъпилите кандидатури и да опреди носителя на стипендията за 2022 година, съгласно критериите и реда, посочени в Условията за присъждане на еднократната стипендия от Фондация „Васил Самарски”,
3. Да състави протокол за своята работа, като  оригиналът да ми бъде връчен в срок до 3 ноември 2022 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на упоменатите в нея лица  и да бъде публикувана на сайта на Фондацията.

Славка Самарска
Управител на Фондация „Васил Самарски”